Iné

Informácie o postupe SSDZ za účelom eliminácie šírenia ochorenia COVID-19

Vážení nájomcovia, klienti a obchodní partneri, 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (SSDZ, a.s.) ako Váš obchodný partner a prenajímateľ nehnuteľností si Vás dovoľuje informovať o rozhodnutiach a aktualizovaných opatreniach prijatých SSDZ, a.s. dňa 14.9.2020 v súvislosti s druhou vlnou šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19.

Sponzoring a 2 percentá z dane

V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.