Verejné obstarávanie

SSDZ, a.s. pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác je ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 odsek 1 písm. f)  zákona č. 25/2006 Z.z. povinná postupovať podľa platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.